Faculty

Directories
Name Position Office Phone Email
CHEN Xin Associate Professor 420, Hui Yuan 3# 0755-88018725 chenx8@sustech.edu.cn
CHEUNG Siu Hung Professor 401, Innovation Park 8# 0755-88015670 zhangsh@sustech.edu.cn
HU Xianghong PhD Student huxh@mail.sustech.edu.cn
JIANG Xuejun Associate Professor 522, Hui Yuan 3# 0755-88018687 jiangxj@sustech.edu.cn
KE Xiao PhD Student 11752002@mail.sustech.edu.cn
LI Lan Department Secretary 402, Innovation Park 8# 0755-88015665 lil36@sustech.edu.cn
LI Zeng Assistant Professor 401, Innovation Park 8# 0755-88015671 liz9@sustech.edu.cn
LAI Jianfa PhD Student laijf@mail.sustech.edu.cn
LIU Pengyi PhD Student 11750003@mail.sustech.edu.cn
LIANG Yakun Master Student yakunliang@126.com
LIU Jiahao Master Student 11749265@mail.sustech.edu.cn
LIU Xiaolong Master Student 11849126@mail.sustech.edu.cn
LIU Fangzhou Research Assistant liufz@mail.sustech.edu.cn
LI Chen Research Assistant 407, Innovation Park 8# lic6@mail.sustech.edu.cn
MA Yifang Assistant Professor 405-2, Innovation Park 8# 0755-88015673 mayf@sustech.edu.cn
Qiu Jiaxin Master Student 11849128@mail.sustech.edu.cn
SHAO Qiman Department Chair 402-1, Innovation Park 8# 0755-88015669 shaoqm@sustech.edu.cn
SUN Yuan PhD Student 11879457@mail.sustech.edu.cn
SONG Anqi Engineer 405, Innovation Park 8# songaq@mail.sustech.edu.cn
SHI Wen Education Secretary 402, Innovation Park 8# 0755-88015675 shiw@sustech.edu.cn
TIAN, Guoliang Associate Department Chair (Undergrad Teaching) Room 520, Hui Yuan Building No.3 0755-88018757 tiangl@sustech.edu.cn
TAN Chunxi PhD Student tan.cx@outlook.com
TENG Yueran Department Assistant 401, Innovation Park 8# tengyr@mail.sustech.edu.cn
WANG Haofeng PhD Student 11749262@mail.sustech.edu.cn
XU Cong 405-1, Innovation Park 8# 0755-88015672 xuc6@sustech.edu.cn
YANG Xuzhi Master Student 11849240@mail.sustech.edu.cn
YAO Shiqi Master Student 11749261@mail.sustech.edu.cn
YIN Shanghui Master Student 11849398@mail.sustech.edu.cn
YANG Lili Professor 521, Hui Yuan 3# 0755-88015917 yangll@sustech.edu.cn
ZHOU Lin Department Secretary 402, Innovation Park 8# 0755-88015667 zhoul3@sustech.edu.cn
ZHANG Yuqing Research Assistant zhangyq3@mail.sustech.edu.cn
ZHAO Hengyu Master Student zhaohy@mail.sustech.edu.cn
ZHOU Zhaodi Department Assistant 401, Innovation Park 8# zhouzd3@mail.sustech.edu.cn